Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2021

Vrijdag 4 juni 2021 14-16 uur Online (via Zoom)

Vanwege de coronamaatregelen is de ALV wederom geheel digitaal. Waar de Algemene Ledenvergadering in 2020 naar het najaar werd verschoven, houden we deze in 2021 weer in het voorjaar, conform kalender.

Leden kunnen de ALV volgen via een videoverbinding. De link voor deze Zoomsessie wordt uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de ALV naar de deelnemers verstuurd.
D.m.v. een stemknop kunnen onderwerpen ter stemming worden gebracht.
Leden kunnen in de chatfunctie opmerkingen plaatsen die tijdens de rondvraag aan bod kunnen komen. Deze chatfunctie wordt tevens gebruikt om instemming of acclamatie vast te stellen.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2020
 4. Bestuursmutaties
  • junior bestuurslidmaatschap
  • mutaties bestuur
 5. Voorzitter
  • jaarverslag 2020
  • voortgang beleid 2021 – 2023
  • toelichting situatie ICOM International
 6. Secretaris
  • stand van zaken t.a.v. leden(administratie)
  • opzetten netwerk leden actief in ICOM gerelateerde besturen
 7. Penningmeester
 8. Museumdefinitie
  • stand van zaken
 9. Subsidies en Beurzen
  • activiteiten voor de leden
 10. Communicatie
  • website
  • social media
 11. Inbreng van de Leden
 12. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

Vragen en opmerkingen vooraf aanleveren

Vanwege het digitale karakter van deze ALV is het voor leden mogelijk om hun opmerkingen en zienswijzen uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de ALV kenbaar te maken. Deze zullen waar toepasselijk door de voorzitter ter vergadering worden gebracht. Ook hiervoor gebruiken we het aanmeldformulier.

Stemmen

Ter vergadering dienen een aantal stukken vastgesteld te worden. In de agenda staat per item vermeld waar dit van toepassing is. Het vaststellen gebeurt door instemming of acclamatie maar een stuk kan ook ter stemming worden gebracht met de stemknop.

Stemgerechtigde leden hebben bij afwezigheid de mogelijkheid hun stem per volmacht uit te brengen. Je kunt aan een ander lid je volmacht geven. Dit kan door uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de ALV het onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Op het formulier dienen de namen van de volmachtgever en de volmachthouder opgenomen te zijn. Een lid kan maximaal twee volmachten van andere leden houden.

Aanmeldformulier

Letter to the President, Executive Board and General Director of ICOM sent on June 26 to the Secretariat with the request to forward

To the President a.i., Executive Board and General Director of ICOM,
(c.c. to the fellow chairs of the Committees of ICOM)

The recent and sudden resignation of our President, two members of the Executive Board and many others caused unrest amongst our members. The messages we received from the new President and the Executive Board were not helpful nor sufficient to understand the causes and did not offer hopeful perspectives.

From the many messages we received in the last weeks we must conclude there is little confidence amongst our members in the governance of ICOM.

Allow us to share the following observation with you.

A global NGO as ICOM is, needs shared values, a common acceptance of its working structure, transparent lines and ways of communication. In short: a reliable and good management and governance.
When good governance and transparency are lacking, there is room for interpretations, assumptions, distrust and even intrigues, to the frustration of everybody involved.
What happened around the Museum Definition is a clear illustration of what can go wrong when governance fails. The escalation that occurred in 2019 and 2020 disappointed and damaged many fellow members in and around this Committee. More than this: it damaged the confidence of our 45.000 members in ICOM as an organization of professionals.

Reading our Code of Ethics, we noticed an emphasis on working in museums but we missed a code of good governance for ICOM itself.
Noticing the development of digital techniques that facilitate grass roots initiatives, multilateral communication et cetera we miss adequate innovation in ICOM’s transparency.
Knowing the vast amount of expertise in our committees, we missed a fruitful use of this expertise and an attitude of mutual trust when it comes to the general management of ICOM.

The members of ICOM deserve a responsible, adequate and transparent governance. We deplore the events that led to the resignations mentioned above. We deplore the lack of governance that was shown. And most of all we deplore the disappointment of so many members in our ICOM.

This being said, we urge you to continue the dialogue about the Museum Definition in a fruitful way. Reflecting on and discussing of the core of our profession marks the health and natural progression of our global organization.

Best regards,
Chair and Board of ICOM The Netherlands

Cultural Awareness - Working in a Multicultural Environment

Tweedaagse cursus: ‘Cultural awareness – Working in a multicultural environment’

Via ICOM leer je als museumprofessional de wereld kennen. Je ontmoet collega’s, ontdekt musea en wisselt informatie uit, via een breed scala aan internationale commissies. Dat gaat soms gemakkelijk, soms ook onverwacht stroef. In de commissies ontdek je namelijk niet alleen wat ons verbindt, maar ook wat ons van elkaar onderscheidt. Vooral de culturele achtergrond speelt hierbij een bepalende rol.

ICOM Nederland wil hier graag iets in betekenen. Sinds 2020 organiseren we samen met Akteos jaarlijks een tweedaagse training over cultureel bewustzijn. Hoe ga je hiermee om, wat kun je zelf doen en hoe herken je een cultureel misverstand? De trainingen zijn interactief. De focus ligt op praktische oefeningen en het vinden van effectieve handvatten.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor maximaal 12 ICOM-leden met een bestuursfunctie in één van de internationale commissies. Als er plekken over zijn, worden deze verloot onder andere belangstellenden.

Waar?

De cursus vindt dit jaar plaats op maandag 14 en dinsdag 15 juni, van 10.00 tot 17.00 uur. Locatie is het Mariniersmuseum in Rotterdam. Mocht het vanwege de omstandigheden (nog) niet mogelijk zijn om elkaar live te treffen, wordt de cursus verplaatst naar najaar 2021.

Wat kost het?

ICOM Nederland biedt deze cursus (inclusief koffie, thee en twee keer uitgebreide lunch) aan voor de speciale ledenprijs van 50 euro. De factuur ontvang je na bevestiging van je deelname.

Hoe meld je je aan?

Aanmelden kan door een mail te sturen aan project@icomnederland.nl o.v.v. cursus cultural awareness. Vermeld bij je aanmelding je naam, mailadres, telefoonnummer, ICOM-nummer en of je een bestuursfunctie bekleedt. Deadline aanmelden: 1 juni 2021.

Discussie in Nederland over de nieuwe museumdefinitie

ICOM is op zoek naar een nieuwe museumdefinitie. Tijdens de ICOM General Conference in Kyoto in 2019 is het besluit hierover uitgesteld, onder andere om meer ‘bottom up’ vanuit de leden de discussie te voeren over wat een museum is en wil zijn.

Process Museum Define Dec 20

Praat mee!

ICOM Nederland is gevraagd om voor 10 april 20 key words/concepts te kiezen die in elk geval in de nieuwe definitie thuishoren, met een korte toelichting wat we daaronder verstaan. Zie voor meer informatie deze factsheet. Praat je mee? Meld je dan HIER aan voor

 • 23 maart om 19.00-21.00 of
 • 25 maart van 14.00-16.00

 

Na je aanmelding sturen we je een link voor de zoom-bijeenkomst en een vragenlijst ter voorbereiding

 

Op internationaal niveau: ICOM Define

Internationaal leidt het ‘Standing Committee’ ICOM Define de discussie (voorheen MDPP). December 2020 presenteerde deze werkgroep een route in elf stappen om te komen tot twee of drie voorstellen waarover we tijdens de volgende General Conference in Praag in augustus 2022 gaan stemmen. Een deel van de stappen bestaat uit het raadplegen van de leden en dat gaat lopen via alle comités binnen ICOM. Ook ICOM Nederland zal haar leden betrekken en daarna concrete adviezen uitbrengen.

Alle informatie over de museumdefinitie is toegankelijk voor alle leden. Op je ICOM Member Space vind je onder het blokje Take part in the new definition of the museum alle materialen van ICOM Define, plus die van internationale en nationale comités.

Definitiediscussie in Nederland

Ook ICOM Nederland zal dus op meerdere momenten actieve inbreng leveren in het definitieproces. Wij maken bovendien graag gebruik van deze aanleiding om in eigen land meer de diepte in te gaan bij de discussies over wat een museum is of zou moeten/kunnen zijn. Wanneer krijg je immers de kans om zo fundamenteel bezig te zijn met de basis van je vak? Het aanjagen van deze discussie doen we zoveel mogelijk in samenwerking met andere spelers in het Nederlandse museumlandschap.

Geweest:

 • 29 januari 2020 Erfgoedarena Reinwardt Academie 20.00 uur
 • 6 februari 2020 Discussie-sessie en netwerkborrel voor ICOM Nederland-leden bij Catharijneconvent, Utrecht
  Met drie prikkelende columns en aardig wat discussie, hiervan is een verslag gemaakt. Bovendien is de individuele inbreng van alle aanwezigen uitgetypt en vervolgens verwerkt in een compacte en interessante analyse, die goed laat zien hoe veelzijdig de kijk van de Nederlandse leden is op deze kwestie. De analyse is ook in het Engels beschikbaar.

 

Zie de factsheet over dit onderwerp voor achtergrondinformatie.

 


20190907 133534 klein    Congreszaal 2 groot


Inschrijfformulier Nieuwe Museumdefinitie

Fill out my online form.

Debate in The Netherlands about the new museum definition

ICOM is looking for a new museum definition. At the ICOM General Conference in Kyoto in 2019, the decision on this has been postponed. Om of the reasons was to have more 'bottom up' discussions from members about what a museum is and what it wants to be.

Process Museum Define Dec 20

At international level: ICOM Define

Internationally, the Standing Committee ICOM Define leads the discussion (formerly MDPP). In December 2020, this working group presented an eleven-step route to arrive at two or three proposals on which we will vote at the next General Conference in Prague in August 2022. Part of the steps consists of consulting the members and this will be done through all committees within ICOM. ICOM Netherlands will also involve its members and then submit concrete advice.

All information about the museum definition is made accessible to all members. On your ICOM Member Space, under the heading of Take part in the new definition of the museum, you will find all materials from ICOM Define, plus those from international and national committees.

Definition discussion in the Netherlands

ICOM Netherlands will also provide active input into the definition process at several points in time. We would also like to take advantage of this opportunity to enter more deeply into discussions in our own country about what a museum is or should/should be. After all, when do you get the chance to be so fundamentally involved with the basics of your profession? We stimulate this discussion as much as possible in cooperation with other players in the Dutch museum landscape.

Been there:

 • 29 January 2020, Heritage Arena Reinwardt Academy
 • 6 February 2020, Discussion session and networking drinks for ICOM Netherlands members at Catharijneconvent, Utrecht.

With three tantalising columns and quite a bit of discussion, a report in Dutch has been published. In addition, the individual contributions of all those present were incorporated into a compact and interesting analysis, which shows just how multifaceted the view of the Dutch members on this issue is.

Expected:

In the course of 2021 we will consult the members on several occasions. In addition, we will tie in as much as possible with the activities of others or, for example, to provide further explanations.

Working group Museum definition ICOM Netherlands
contact: arja@arjavanveldhuizen.nl

See the fact sheet on this subject for background information and the actual time frame.

 

20190907 133534 klein    Congreszaal 2 groot


Nieuwe Museumdefinitie

Museumdefinitie

Op de 25ste General Conference van de International Council of Museums (ICOM) in Kyoto heeft ICOM Nederland kenbaar gemaakt het eens te zijn met het voorstel van de nieuwe museumdefinitie. ICOM Nederland erkent hiermee dat er een fundamentele verandering binnen het internationale museumlandschap gaande is. Vandaag is het niet tot een stemming gekomen, in plaats daarvan is er met 70,41% voor uitstel tot de Annual Assembly 2020 gekozen. ICOM Nederland heeft voor dit uitstel gestemd en wil hiermee op nationaal en internationaal niveau de dialoog gaande houden en de voorgestelde definitie verder aanscherpen. 

De herdefiniëring van musea stond centraal gedurende de General Conference, met meer dan 4500 bezoekers uit 140 landen. Tijdens rondetafelgesprekken, workshops en lezingen is gepraat, gediscussieerd en vooral geluisterd. Ook onder de aanwezige Nederlandse ICOM-leden is de definitie levendig bediscussieerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat de voorgestelde definitie nog veel kenmerken heeft van een missie. Desondanks biedt het nieuwe voorstel ruimte voor interpretatie die beter aansluit op de huidige ontwikkelingen.

De redenen waarom ICOM Nederland voor de nieuwe museumdefinitie is:

 • De nieuwe definitie sluit voor een belangrijk deel aan bij de praktijk, activiteiten en ambities van Nederlandse musea. 
 • De definitie legitimeert nieuwe vormen van musea, naast de traditionele musea.
 • ICOM Nederland ziet ruimte om ook collectie en educatie te borgen.
 • ICOM Nederland herkent zich in het streven naar menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid en planetair welzijn.

Het komende jaar gaat ICOM Nederland met de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en andere belanghebbenden in gesprek over de inhoud van de definitie en een vruchtbaar vervolg.Meer informatie volgt. Wilt u betrokken blijven laat het ons weten via het contactformulier.

 

Achtergrond

Huidige museumdefinitie:

Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. (Nederlandse vertaling, 2006)

Voorgestelde museumdefinitie:

Musea zijn democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes voor kritische dialoog over het verleden en de toekomst. Terwijl ze de conflicten en uitdagingen van het heden erkennen en aanpakken, houden ze artefacten en exemplaren in beheer voor de samenleving, bewaren ze uiteenlopende herinneringen voor toekomstige generaties en garanderen ze gelijke rechten en gelijke toegang tot het erfgoed voor alle mensen.

Musea hebben geen winstoogmerk. Ze zijn participatief en transparant en werken in actief partnerschap met en voor diverse gemeenschappen om inzichten in de wereld te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken, te interpreteren en tentoon te stellen. Met als doel bij te dragen aan de menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid en planetair welzijn. (Nederlandse vertaling, 2019)

Meer lezen

ICOM General Conference Kyoto 2019 - tips voor reis en verblijf

General Conference

ICOM's General Conference vindt dit jaar plaats in Kyoto (Japan), van 1 tot en met 7 september. Klik hier voor meer informatie over aanmelding, het programma, evenementen en excursies.

General Conference - sessie ICOM Nederland

ICOM Nederland organiseert tijdens de Conference een internationale sessie: 'Large Impact by Joining Forces', met medewerking van o.a. Gail Lord en Joy Hendry. Meer informatie over deze sessie? Klik hier.  

Vliegreis

Ben je van plan naar de General Conference te gaan? Reis samen met je Nederlandse collega’s: heenvlucht 30 augustus – 14.45 uur (KL 867 Amsterdam - Osaka) en terugvlucht op 9 september – 10.25 uur (KL 868 Osaka - Amsterdam). 

Hotel - boek met ICOM Nederland korting

Het Karasuma Kyoto Hotel (https://www.hotel.kyoto/karasuma/) biedt de Nederlandse groep korting op het verblijf. Wil je boeken? Mail dan voor eind mei naar hashinokuchi@kyotohotel.co.jp en vermeld duidelijk dat je gebruik wil maken van de korting voor ICOM Nederland.

Rondreis

Er wordt een rondreis georganiseerd, onder andere langs Nagasaki en Dejima, de oude Nederlandse handelspost. Deze is gepland van 5 t/m 8 september. We zullen met diverse museumprofessionals uit Japan spreken, onder andere met vertegenwoordigers van het Dutch Trade Post Heritage Network. De kosten bedragen tussen de 1.000 en 1.200 Euro (afhankelijk van het aantal deelnemers) en omvatten onder andere: 

 • Retour met de trein van Kyoto naar Nagasaki
 • Transport en tolk tijdens het programma in Kyushu
 • Hotels en eten (uitgezonderd avondeten)

 Voor meer informatie over de reis, klik hier. Belangstelling? Wensen? Neem contact op met r.p.paardekooper@exarc.net. Voor overige vragen of meer informatie, klik hier.

LET OP: het verschil tussen Member Space & ICOM NL

ICOM Nederland registreert uw (adres)gegevens voor de jaarlijkse betaling van het lidmaatschap, het toezenden van de ICOM-pas en voor het uitnodigen voor Nederlandse activiteiten, bijvoorbeeld de ALV-vergadering. Na toekenning van uw aanvraag ontvangt u van ICOM Nederland een inlogcode (uw lidnummer) en een wachtwoord waarmee u uw adresgegevens zelfstandig kunt aanpassen op deze website.

Uw lidmaatschap en adresgegevens wordt ook bij ICOM International geregistreerd in het systeem: Member Space. Voor deze Member Space krijgt u van ICOM International een aparte inlogcode (uw emailadres) en wachtwoord.

 De digitale Engelstalige ICOM Nieuwsbrief en de aankondigingen voor internationale activiteiten – zoals de Internationale Conferentie Kyoto - wordt verzonden vanuit Member Space, dit systeem wordt beheerd door ICOM International.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de Internationale Conferentie Kyoto heeft u uw Member Space inlogcode en wachtwoord nodig. ICOM Nederland heeft niet de beschikking over uw inloggegevens voor Member Space. U dient beide goed te bewaren omdat de twee systemen niet gekoppeld zijn.

Large Impact by Joining Forces - session at the ICOM General Conference Kyoto 2019

ICOMNSessionLogo

Session 'Large Impact by Joining Forces': 4 September 2019, 13.30 pm (Kyoto International Conference Center - Room D)

 

Did you miss this inspiring session? Here you can find a summary of the whole session (written by Marit van Dijk) and one of the keynote by ms. Gail Lord.

More information about the session, the content and our speakers:

What are Hubs?

Hubs are physical or virtual places, bringing enterprising people together in temporary labs and incubation spaces which ignite innovations, static or mobile hubs, as well as online networks with the potential to revive the economy or change society (www.creativehubs.eu). Hubs are a cross between a business incubator, a learning lab, and a professional membership community (https://ssir.org/articles/entry/how_the_hub_found_its_center). In a hub, people with good ideas can meet and find a creative place to connect.

The hub between Japan and the Netherlands

Dejima in Japan, the Japan Museum Sieboldhuis in the Netherlands are gates to the centuries old hub between two worlds. Dejima is an artificial island constructed by Nagasaki merchants until 1636 under Japan's feudal government for trade with the West. However, contacts were not limited to trade only. Dr von Siebold worked for the Dutch authorities in Dejima between 1823 and 1829. He collected a large number of items which formed the basis of the Dutch National Museum of Ethnology.
Currently, the island Dejima as well as the Japan Museum Sieboldhuis are museums focusing on the relation between Japan and the Netherlands. Also they promote international contacts in the present.

Case Study

What were the specifics of Dejima as cultural hub, centuries ago? Is this model an option for the future and if so, in what respect? How do these connections still play a role and how are traditions and shared heritage involved? Is this hub model based on exclusiveness or is it inclusive enough? What are the roles of colonialism and protectionism in the past and the present? Do we need more inclusive models of interaction, which are globally speaking more just? Who are the winners and losers?

How can museums function as a hub?

Museums worldwide are increasingly linking with other organizations, authorities, industries research centres. They have always been a place where people, communities, professionals and artist come together. Museums should take their place in conversations about larger issues like social cohesion and climate and function like a hub in facilitating contact and be one of the engines behind meaningful action towards larger issues like social cohesion and climate.

The 'Large Impact' session at Kyoto 2019

In this session “Large Impact by Joining Forces”, we used the historical Dutch-Japanese ties as backdrop to discuss exactly this trend, how museums can function as a hub. The two countries have a four-century old connection in trade, military and knowledge exchange. This connection is still strong as governments, companies, cultural organisations and technology innovators from both sides regularly join forces.

The internationally oriented speakers in this session did look well beyond the museum sector and defined their ambitions for the future of museums and their role in society. The session was held on September 4 at 13.30 pm. The location was: KICC (Kyoto International Conference Center), IMH (Inamori Hall), Room D.

Program

 13.30 - 13.50 Léontine Meyer van MenschWhere worlds meet, museums setting the stage for international cooperation  ICOM Executive Council  Germany
 13.50 - 14.30  Kris Schiermeier: Japan Museum SieboldHuis: A new Symbol of Japanese-Dutch exchange  Director of The Japan Sieboldhuis, Leiden  The Netherlands
 14.30 - 15.10  Mijuki YamaguchiDejima, Transcending Time Itself  Curator at the Dejima Museum, Nagasaki  Japan
 15.10 - 16.00  Joy Hendry: Japan's Representation of Holland as a model for Cultural Display in a Global
 Perspective: an early “hub” of intercultural communication?

 Prof. Em. at Oxford Brookes University

 United Kingdom
 16.00 - 16.30  Coffee/tea break    
 16.30 - 17.15  Gail LordFrom Islands to Hubs—the Future of Museums  Co-president Lord Cultural Resources  Canada
 17.15 - 18.00  Discussion - led by Léontine Meyer van Mensch  ICOM The Netherlands  Germany

 Note: well known illustrator Luis Mendo (www.luismendo.com) will make a live drawing of all the presentations.

More about the speakers and lectures:

Léontine Meyer van Mensch: Where worlds meet, museums setting the stage for international cooperation
The centuries-old Japanese-Dutch connections were vital for the development on both sides of the globe. Taking up this lesson from the past, we can see how museums have an important role to play.

Léontine Meyer van Mensch is director of Saxony State Ethnographical Collections, ICOM Executive Board Member, guest lecturer at various international heritage studies programs.

Kris Schiermeijer - Japan Museum SieboldHuis: A new Symbol of Japanese-Dutch exchange                                                                                                                                                        Japan Museum SieboldHuis functions as a hub for people from academia, business, as well as art lovers, artists, members of civil society and amongst others children and students.

Kris Schiermeijer is director of the Japan Museum SieboldHuis, Leiden, Netherlands since 2010. Degrees in Japanese Language and Culture & Art History.

Mijuki YamaguchiDejima, Transcending Time Itself                                                                                                                                                                                                                           In the 17th -18th century, Dejima was a gateway between Japan and the Netherlands, and through them, to the world. It is now being restored to the early 19 th century looks, open to the public.

Mijuki Yamaguchi is curator at the Dejima Museum, Nagasaki. University Graduate, Literature, Hiroshima National University.

Joy HendryJapan's Representation of Holland as a model for Cultural Display in a Global Perspective: an early “hub” of intercultural communication?
The park Huis ten Bosch in Kyushu is argued to have been an early modern hub of international communication, built with innovative ideas of empowerment, inclusion, tradition and sustainability.

Joy Hendry is Prof. Em. of Social Anthropology of Japan at Oxford Brookes University, founder of the Japan Anthropology Workshop and Europe Japan Research Centre.

Gail LordFrom Islands to Hubs—the Future of Museums
Lessons from the past, inspiration for the future; we see a new role for museums in the modern, globalised society where museums become engines towards meaningful action in contemporary society.

Gail Lord is Co-president of Lord Cultural Resources, over 30 years of experience in the arts and cultural sectors, instrumental in professional museum planning. 

 

The session is a cooperation between:

ICOM the Netherlands: https://www.icomnederland.nl  ICOMnederland
ICOM Japan: https://www.j-muse.or.jp/icom/en/  Logo ICOM Japan 1
DEMHIST: http://icom-demhist.org/  Logo DEMHIST 350
EXARC: https://exarc.net  logo EXARC 1
The Japan Museum Sieboldhuis https://www.sieboldhuis.org  Sieboldhuis

 

Meer informatie over ICOM's General Conference:

http://icom-kyoto-2019.org/

ICOM Nederland borrel en save the date

Japanse tempel

Foto van Kyoto door: Zeitblohm

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ICOM ledenborrel op vrijdag 8 februari vanaf 16.00 in het Museum Volkenkunde te Leiden. Tijdens de borrel praten wij u bij over het Nederlandse programma voor de General Conference in Japan, ons nieuwe initiatief ICOM Family en over de actiepunten van de ALV.

Graag ontmoeten we u op 8 februari 2019.

Hieronder vindt u informatie over Museum Volkenkunde en de General conference.

Rsvp: communicatie@icomnederland.nl

Met vriendelijke groet,

Luc Eekhout, voorzitter ICOM Nederland
Namens het bestuur van ICOM Nederland

 

Save the date: Onze jaarlijkse ALV is op 17 mei 2019 vanaf 14.00 ook in Museum Volkenkunde.

 

Museum Volkenkunde

https://www.volkenkunde.nl/
Bezoekadres
Rapenburg 19
2311 GE Leiden

Wereldwijd staan mensen voor dezelfde levensvragen. De antwoorden die zij daarop geven, verschillen en zijn vaak cultureel bepaald. Wat ons verbindt zijn universele menselijke emoties. De objecten uit onze collectie vertellen stuk voor stuk een menselijk verhaal. Verhalen over liefhebben, rouwen, vieren, versieren of vechten. Ze maken nieuwsgierig naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is.
Een wandeling door het museum opent je blik op de wereld. Van Bali tot Guatemala, van Oceanië tot de Noordpoolgebieden en van Mekka tot Djenné. In Museum Volkenkunde ontdek je dat we op de verschillen na, allemaal hetzelfde zijn: mens.

General conference Kyoto- Japan

http://icom-kyoto-2019.org/
http://icom-kyoto-2019.org/data/images/Newsletter_Vol2.pdf

Museums as Cultural Hubs: the Future of Tradition
On 1-7 September 2019, Kyoto will be the city to receive some 3,000 participants to the ICOM General Conference. A flood of discussions and exchange of ideas on museum-related issues will sweep the city during the week. From excursions to workshops give you opportunities to engage with other museum professionals and enthusiasts and to broaden your experience and understanding of the museum world.

The Roman Frontier along the River Rhine

engelse vlag English        duitse vlagDeutsch

De cruciale rol van musea bij cultuurlandschappen: nieuwe publicatie van ICOM Nederland

De grenzen van het Romeinse rijk (ook wel Limes genoemd) in Groot-Brittannië (de muur van Hadrianus en de muur van Antoninus) en delen van de Limes in Zuid-Duitsland zijn als "Frontiers of the Roman Empire" toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst (WHS). De zogeheten Nedergermaanse Limes wordt door de Nederlandse regering in samenwerking met de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz in 2020 voorgedragen bij UNESCO, als aanvulling op deze “Frontiers of the Roman Empire”. Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven ontwikkeld om de beleefbaarheid van de Nedergermaanse Limes te vergroten. Deze is immers grotendeels ondergronds en daardoor onzichtbaar. In deze publicatie wordt de rol van musea bij deze uitdagingen onderzocht.

Deze Engelstalige publicatie bevat acht bijdragen en is gebaseerd op de internationale sessie tijdens de ICOM General Conference in Milaan in 2016, georganiseerd door ICOM Nederland. Door een internationale groep experts worden onderwerpen als musea en culturele landschappen, bezoekers beleving, toerisme, samenwerking, en overheidsverantwoordelijkheid beschreven en aanbevelingen gedaan. Musea spelen een cruciale rol in de revitalisering van cultuurlandschappen, zo belangrijk voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.

De publicatie “The Roman Frontier along the River Rhine” is beschikbaar als een interactieve online publicatie, als PDF en kan tevens hieronder besteld worden in zijn gedrukte vorm.

Boekinformatie:
The Roman Frontier along the River Rhine
The Role of Museums in revitalizing Cultural Landscapes
De Bruin, Hertog & Paardekooper (red), 2018.
Uitgegeven door ICOM Nederland
ISBN: 978-90-828845-0-0
Prijs: € 15,- inclusief verzending binnen Nederland

Fill out my online form.

 

The crucial role of museums in cultural landscapes: new publication by ICOM Netherlands

The borders of the Roman Empire (also known as Limes) in Great Britain (Hadrian’s Wall and the Antonine Wall) and parts of the Limes in southern Germany have been added to the UNESCO World Heritage List as "Frontiers of the Roman Empire" (WHS). The so-called Lower German Limes will be nominated by the Dutch government in cooperation with the German federal states of North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate in 2020 as a supplement to these "Frontiers of the Roman Empire". In recent years, many initiatives have been developed to increase the perception of the Dutch Limes. After all, this is largely underground and therefore invisible. In this publication, the role of museums in these challenges is examined.

This English-language publication contains eight contributions and is based on the international session at the ICOM General Conference in Milan in 2016, organized by ICOM Netherlands. Through an international group of experts, topics such as museums and cultural landscapes, visitor experience, tourism, cooperation, and government responsibility are described and recommendations made. Museums play a crucial role in the revitalization of cultural landscapes, so important to the UNESCO World Heritage List.

The publication "The Roman frontier along the River Rhine" is available as an interactive online publication, as PDF and can also be ordered below as hard copy.

Book information:
The Roman Frontier along the River Rhine
The Role of Museums in revitalizing Cultural Landscapes
De Bruin, Hertog & Paardekooper (eds), 2018.
Published by ICOM Netherlands
ISBN: 978-90-828845-0-0
Price: € 15,- included shipping costs within The Netherlands

Fill out my online form.

 

Die zentrale Rolle von Museen für Kulturlandschaften: neue Publikation von ICOM Niederlande

Die Grenzanlagen des Römischen Reiches (Limes) in Großbritannien (Hadrians- und Antoninuswall) wie auch Teile des Limes in Süddeutschland sind als "Frontiers of the Roman Empire" in die Liste des Welterbes der UNESCO (WHS) aufgenommen. Der sogenannte Niedergermanische Limes soll 2020 als Ergänzung zu den "Grenzanlagen des Römischen Reiches" von der niederländischen Regierung zusammen mit den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bei der UNESCO nominiert werden. In den letzten Jahren wurden viele Initiativen entwickelt, um die Wahrnehmung des Niedergermanischen Limes zu steigern. Dieser befindet sich ja größtenteils im Boden und ist daher unsichtbar. In dieser Publikation werden die Rollen von Museen angesichts dieser Herausforderungen untersucht.

Die englischsprachige Publikation enthält acht Beiträge und beruht auf einer von ICOM-Niederlande organisierten internationalen Sitzung anlässlich der ICOM-Generalversammlung 2016 in Mailand. Eine internationale Gruppe von Experten geht auf Themen wie Museen und Kulturlandschaften, Besuchererlebnis, Tourismus, Zusammenarbeit, und die Verantwortung der Öffentlichen Hand ein und spricht Empfehlungen aus. Museen spielen eine zentrale Rolle bei der Revitalisierung von Kulturlandschaften, die so wichtig für die Welterbeliste der UNESCO sind.

Die Publikation "The Roman Frontier along the River Rhine" ist online erhältlich , wie ein PDF und kann außerdem in gedruckter Form bestellt werden.

Buchinformation:
The Roman Frontier along the River Rhine
The Role of Museums in revitalizing Cultural Landscapes
De Bruin, Hertog & Paardekooper (Red), 2018.
Herausgeber: ICOM-Niederlande
ISBN: 978-90-828845-0-0
Preize: € 15,- inklusive Versandkosten

Fill out my online form.

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2019

De Algemene Ledenvergadering van ICOM Nederland is dit jaar gehouden op vrijdag 17 mei van 14.00-16.00 uur met aansluitend van 16.00-17.00 uur een borrel.

Datum: Vrijdag 17 mei 2019 van 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Aansluitend een borrel.
 Locatie: Steenstraat 1, 2312 BS, Leiden. Kijk voor een impressie en de routebeschrijving op: www.volkenkunde.nl
 Verzoek: Draag a.u.b. een goed leesbare naambadge indien mogelijk
 Aanmelden: Via het aanmeldformulier onderaan de agenda 

 Download hieronder de vergaderstukken

1 Agenda
2 Notulen - Verslag ALV 25 mei 2018
3 Jaarrekening 2017
4 Verslag Kascommissie 2017
5 Jaarrekening 2018
6 Verslag Kascommissie boekjaren 2017 en 2018
7 Bestuurswisseling
8 Begroting 2019
9 Jaaroverzicht 2018 ICOM Nederland
10 Aanvulling op Jaarrekening 2018

 

Fill out my online form.

Bestuurslid gezocht

Vacature Bestuurslid

Vanwege de aftreedtermijn voor bestuursleden is de Vereniging ICOM Nederland op zoek naar een bestuurslid.
Kandidaten kunnen zowel door het bestuur als door tenminste 5 leden worden voorgedragen.
Kandidaten wordt verzocht zich uiterlijk 13 mei per email aan te melden via secretariaat@icomnederland.nl met een korte motivatie, CV en voordracht van tenminste 5 leden.
Bestuursleden dienen lid te zijn of worden van ICOM NL, een duidelijk profiel binnen te museumwereld te hebben en over voldoende tijd te beschikken om de bestuursfunctie uit te oefenen.
De tijdsbesteding ligt rond de 5 á 10 uren per maand.
Het betreft een onbezoldigde functie.

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2018

De Algemene Ledenvergadering van ICOM Nederland zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 25 mei van 14.00-16.00 uur met aansluitend van 16.00-17.00 uur een borrel.

De stukken voor de vergadering zullen een week voor de vergadering op deze pagina worden gepubliceerd.

Aanmelden kan bij: secretariaat@icomnederland.nl

Educatie Toolkit

Museumeducatoren passen diverse didactische methodes en werkvormen toe. Rondleidingen en speurtochten kennen de meesten wel, maar er is zoveel meer! Het is handig om als educator uw gereedschapskist te vullen met een breed scala aan methodieken en good practices, zodat u eruit kunt putten wanneer u ze nodig heeft.
In deze publicatie - samengesteld door Arja van Veldhuizen, bestuurslid ICOM CECA - staan 18 werkvormen beschreven. Elke werkvorm is geïllustreerd met een sprekende cartoon van Studio Flip en voorzien van ‘do’s & dont’s’ en praktische voorbeelden.
De toolkit is bedoeld voor mensen met enige ervaring in de educatie. De toolkit gaat dieper in op een specifiek aspect van het werk, namelijk de keuze en toepassing van didactische methodes en werkvormen. De didactische werkvorm is maar één ingrediënt in het maakproces van educatieve programma’s. De keuze van de werkvorm hangt af van de context waarin het programma wordt ontwikkeld en moet bijdragen aan het realiseren van de vooraf gestelde doelen.

Educatie Toolkit Nederlands                        Educatie Toolkit English

Ethische Codecommissie voor Musea brengt advies uit inzake de verkoop van een werk van een levende kunstenaar uit een museumcollectie

De Ethische Codecommissie voor Musea heeft onlangs uit eigen beweging een advies uitgebracht over hoe te handelen bij het afstoten van het werk van een kunstenaar die nog in leven is (Advies inzake de verkoop van een werk van een levende kunstenaar uit een museumcollectie). De tekst van dit advies kunt u hier downloaden

ICOM scriptieprijs

ICOM Nederland heeft een jaarlijkse prijs ingesteld, voor een innovatieve studie naar internationale ontwikkelingen in het museale veld. In 2012 is de eerste ICOMscriptieprijs uitgereikt aan Marliene Stolker (Reinwardt Academie), in 2015 aan Laura Berghuis (VU) en in 2016 aan Kristel Witkam (Reinwardt Academie).  De volgende scriptieprijs zal op 16 november 2017 worden uitgereikt.

De winnaar krijgt € 1500 prijzengeld.

Wil je meedoen?

Hieronder vind je de criteria voor deelname.

 • Het is een eigenzinnig, gedurfd en vernieuwend onderzoek over het museale veld met een internationale focus.
 • Het betreft onderzoek dat is gedaan in het kader van een succesvol afgeronde bachelor- of masterstudie aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het studiejaar 2016/2017.
 • Het onderzoek mag niet zijn gepubliceerd voordat de jury de uitslag van de prijsvraag bekendmaakt.
 • De scriptieprijs is voor iedere student toegankelijk. Je hoeft geen museaal gerelateerde studie te doen om voor de scriptieprijs in aanmerking te komen. Ook hoef je geen ICOM-lid te zijn.


Kandidaten met een scriptie die voldoet aan de criteria kunnen tot 1 september 2017 een digitale versie van hun scriptie mailen, met een begeleidende brief en complete contactgegevens naar scriptieprijs@icomnederland.nl, t.a.v. ICOM scriptieprijs 2016. De genomineerden zullen eind oktober bekend worden gemaakt en de uitreiking vindt plaats op 16 november 2017.

De jury

Een vakkundige jury beoordeelt de scripties. De jury verandert elke drie jaar van samenstelling, met in ieder geval vertegenwoordiging vanuit het bestuur van ICOM Nederland. De jury samenstelling van 2017 is als volgt:
Arnoud van Aalst – juryvoorzitter, directeur Museum Strategies en oud-bestuurslid ICOM Nederland

Hanna Pennock - interim Hoofd Onderzoek en Bibliotheek, Museum Catharijneconvent en werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen Director General bij ICOM Internationaal)

Gábor Kozijn - Projectleider bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Moncef Beekhof - Hoofd Marketing & Communicatie,  Joods Historisch Museum

Susan van 't Slot- Event manager Reinwardt Academie en bestuurslid ICOM Nederland

Selectieprocedure

Uit de ingezonden scripties zullen er drie worden genomineerd. De genomineerden krijgen de gelegenheid om hun onderzoek te pitchen. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij onvoldoende inzendingen van voldoende kwaliteit is de jury gerechtigd geen prijs toe te kennen.

Vragen over de scriptieprijs?

Stel ze via scriptieprijs@ICOMNederland.nl

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2017

Datum: donderdag 29 juni 2017 van 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie: Hortuszaal in Castellum, Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern
Kijk voor een impressie en de routebeschrijving op: www.castellumhogewoerd.nl
Verzoek: Draag a.u.b. een goed leesbare naambadge

Aanmelden kan via onderstaand formulier

Agenda

download hier

*zie bijlagen, die vanaf 15 juni op deze plek geplaatst zullen zijn

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. *Verslag Algemene Ledenvergadering 23 mei 2016   download hier
 4. *Concept jaarverslag 2016       download hier
 5. *Concept jaarrekening 2016     download hier
  • rekening en verantwoording over 2016 door penningmeester Ruud Moesbergen namens het bestuur
  • verklaring kascommissie de heren Frans Fox en Roeland Paardekooper
  • goedkeuring jaarrekening 2016
 6. *Jaarplan 2017 en Begroting 2017                        download Jaarplan 2017          download Begroting 2017
 7. Secretariaat en Ledenadministratie ICOM
  • stand van zaken en vooruitzichten door de secretaris Diederik von Bönninghausen
 8. *Bestuursleden
  Statutair aftredend en niet herkiesbaar is Astrid Hertog.
  Het bestuur draagt voor de vacature drie kandidaten voor, beiden werkzaam in een museum. Beiden zullen zich voorstellen, en hun CV’s zijn vanaf 1 juni hier te vinden.
   • Herman Tibosch (museum Kröller-Müller)
   • Anna Tiedink (Zuiderzeemuseum)
   • Theo Meereboer (o.a. Reinwardt Academy)
  Download hier de motivaties van bovenstaande kandidaten.

  Andere kandidaten kunnen zich aanmelden via secretariaat@icomnederland.nl. In de vergadering zal schriftelijk worden gestemd.
 9. Programma 2017-2018
  • publicatie General Conference Milaan: Renger de Bruin & Astrid Hertog
  • Najaarscongres: Susan van ’t Slot
  • Reisbeurzen: Frédérique van Steekelenburg
  • Scriptieprijs: Susan van ‘t Slot
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

16:00-17:00 mogelijkheid tot bezoek van Castellum

 

Fill out my online form.

ICOM Nederland stuurt brief naar ICOM USA

Deze brief is verstuurd naar ICOM USA en naar de Nationale Committees van de zeven verbannen landen op 31 januari 2017.

Dear ICOM USA Colleagues,

We are writing to you to convey our deep concerns regarding the recently announced bars to travel to the United States by citizens of seven predominately Muslim countries, as set forth by the Trump Administration.

While our various national governments have to do everything possible to safeguard their citizens, we believe that blanket travel restrictions based on citizenship or religion is ineffective at best and counterproductive at worst. In regard to our fellow ICOM colleagues worldwide, it is imperative that we as an organization speak out in favour of the freedom of peaceful, unhindered travel, so that we can carry out our mission through the exchange of ideas and the sharing of cultural treasures.

If you are similarly concerned about these developments, we stand prepared to join you in any statement you wish to make to appeal for a reversal of these restrictions.

On behalf of our Board,
Yours sincerely,

Luc Eekhout
Chairman ICOM The Netherlands
National Committee

Allard Pierson Museum moet Krimschatten teruggeven aan Oekraïne

Het Allard Pierson Museum moet de zogeheten Krimschatten die het in 2014 tentoon heeft gesteld naar het Nationaal Historisch Museum in Kiev sturen. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. Volgens de uitspraak behoren de honderden objecten tot het cultureel erfgoed van de staat. Het schiereiland de Krim maakte deel uit van Oekraïne op het moment dat de kunstwerken werden uitgeleend aan het museum, maar werd later geannexeerd door Rusland.

Lees meer

Subcategorieën