Individueel lidmaatschap

Lid worden kan door het formulier in te vullen.

Become a member by filling in this form

 

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van ICOM als je op professionele wijze verbonden bent aan een museum of museaal ondersteunende instelling. Personen die uit commercieel oogpunt handelen in culturele goederen kunnen geen lid worden van ICOM. De richtlijnen voor toekenning van een ICOM-Nl lidmaatschap staan hieronder beschreven.

Reguliere leden betalen € 92,50 per jaar per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur.

Termijnen

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar met automatische verlenging die geldt tot het moment van opzegging. Aanmeldingen tot 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het lopende jaar, hierover is de volledige jaarbijdrage verschuldigd. Het is niet mogelijk het lidmaatschap voor een deel van het jaar te voldoen; u betaald de gehele jaarbijdrage. Aanmeldingen na 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het daarop volgende jaar. Het duurt circa zes weken voordat nieuwe leden hun pas ontvangen. Houd daar rekening mee bij de aanmelding. Mocht de contributie voor 31 maart van het kalenderjaar nog niet zijn betaald, dan is er geen sprake meer van een lidmaatschap.

Wijzigingen doorgeven

Als je je lidmaatschap moet wijzigen, van bijvoorbeeld student naar regulier, maak dan gebruik van het contactformulier voor leden en zoek in de onderwerpkeuze naar de juiste optie. Zorg er wel voor in het geval dat je (weer) student bent, of senior lid moet worden, dat je de gevraagde documenten digitaal beschikbaar hebt. De documenten die je als scan dient mee te sturen (door te uploaden), staan daarbij vermeld.


Richtlijnen voor toekenning van een ICOM-NL lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor personen en ook instellingen die op professionele wijze museumwerk verrichten. ICOM wil hen stimuleren om zich professioneel in internationaal collegiaal verband te ontwikkelen.

Museum professionals

Het lidmaatschap van ICOM Nederland houdt in dat je tevens lid bent van de wereldwijde ICOM-organisatie. De nationale contributies worden grotendeels – via het centrale bureau in Parijs – ingezet om de internationale doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt vooral via de thematische Internationale Comité’s (IC’s). Een ICOM-lid kan zich internationaal ontwikkelen via aansluiting bij één of meer van deze IC’s. Deze bieden netwerken en organiseren seminars, congressen en andere activiteiten.

Freelancer

In de museumsector werken velen op freelance basis; een vast arbeidscontract is dan ook geen expliciete voorwaarde voor het lidmaatschap. Wel moet duidelijk zijn dat de werkzaamheden in hoofdzaak musea betreffen. Als je ICOM-lid wil worden vragen wij je op ten hoogste één A4 aan te tonen dat jouw werkzaamheden overwegend ten goede komen aan musea. Dit document kan parallel aan het invullen van het aanvraagformulier toegezonden worden aan secretariaat@icomnederland.nl

Student

Je kunt je als student aanmelden bij ICOM als je een studie volgt aan het HBO of de Universiteit, die leidt tot een museale functie (zoals museologie, heritage studies). Studentleden hebben geen stemrecht en kunnen geen zitting nemen in het bestuur. Studenten betalen € 47,50 per jaar per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur.

Senior

Je bent een senior lid als je ouder dan 65 jaar bent, maar wel de voorafgaande 5 jaren in een museale functie hebt gewerkt en regulier lid bent geweest. Een senior lid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de ALV (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. Senioren betalen € 81,50 per jaar (vereist is dat het nieuwe senior lid op 1 januari van het eerste lidmaatschapsjaar 65 jaar of ouder is) per automatisch incasso. We zijn genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te vragen bij zelf overmaken na een ontvangen factuur. Een kopie van het identiteitsbewijs dient toegevoegd te zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Lid van een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur van een (geregistreerd) museum

Instellingen kunnen voor leden van hun Raden van Toezicht en Raden van Bestuur het lidmaatschap aanvragen, maar uitsluitend voor de periode waarin zij in functie zijn.

Vrijwilliger

Het lidmaatschap van ICOM staat niet open voor vrijwilligers.

LET OP: het verschil tussen Member Space & ICOM NL

ICOM Nederland registreert uw (adres)gegevens voor de jaarlijkse betaling van het lidmaatschap, het toezenden van de ICOM-pas en voor het uitnodigen voor Nederlandse activiteiten, bijvoorbeeld de ALV-vergadering. Na toekenning van uw aanvraag ontvangt u van ICOM Nederland een inlogcode (uw lidnummer) en een wachtwoord waarmee u uw adresgegevens zelfstandig kunt aanpassen op deze website.

Uw lidmaatschap en adresgegevens wordt ook bij ICOM International geregistreerd in het systeem: Member Space. Voor deze Member Space krijgt u van ICOM International een aparte inlogcode (uw emailadres) en wachtwoord.

De digitale Engelstalige ICOM Nieuwsbrief en de aankondigingen voor internationale activiteiten – zoals de Internationale Conferentie Kyoto - wordt verzonden vanuit Member Space, dit systeem wordt beheert door ICOM International.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de Internationale Conferentie Kyoto heeft u uw Member Space inlogcode en wachtwoord nodig. ICOM Nederland heeft niet de beschikking over uw inloggegevens voor Member Space. U dient beide goed te bewaren omdat de twee systemen niet gekoppeld zijn.