Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2021

Vrijdag 4 juni 2021 14-16 uur Online (via Zoom)

Vanwege de coronamaatregelen is de ALV wederom geheel digitaal. Waar de Algemene Ledenvergadering in 2020 naar het najaar werd verschoven, houden we deze in 2021 weer in het voorjaar, conform kalender.

Leden kunnen de ALV volgen via een videoverbinding. De link voor deze Zoomsessie wordt uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de ALV naar de deelnemers verstuurd.
D.m.v. een stemknop kunnen onderwerpen ter stemming worden gebracht.
Leden kunnen in de chatfunctie opmerkingen plaatsen die tijdens de rondvraag aan bod kunnen komen. Deze chatfunctie wordt tevens gebruikt om instemming of acclamatie vast te stellen.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2020
 4. Bestuursmutaties
  • junior bestuurslidmaatschap
  • mutaties bestuur
 5. Voorzitter
  • jaarverslag 2020
  • voortgang beleid 2021 – 2023
  • toelichting situatie ICOM International
 6. Secretaris
  • stand van zaken t.a.v. leden(administratie)
  • opzetten netwerk leden actief in ICOM gerelateerde besturen
 7. Penningmeester
 8. Museumdefinitie
  • stand van zaken
 9. Subsidies en Beurzen
  • activiteiten voor de leden
 10. Communicatie
  • website
  • social media
 11. Inbreng van de Leden
 12. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

Vragen en opmerkingen vooraf aanleveren

Vanwege het digitale karakter van deze ALV is het voor leden mogelijk om hun opmerkingen en zienswijzen uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de ALV kenbaar te maken. Deze zullen waar toepasselijk door de voorzitter ter vergadering worden gebracht. Ook hiervoor gebruiken we het aanmeldformulier.

Stemmen

Ter vergadering dienen een aantal stukken vastgesteld te worden. In de agenda staat per item vermeld waar dit van toepassing is. Het vaststellen gebeurt door instemming of acclamatie maar een stuk kan ook ter stemming worden gebracht met de stemknop.

Stemgerechtigde leden hebben bij afwezigheid de mogelijkheid hun stem per volmacht uit te brengen. Je kunt aan een ander lid je volmacht geven. Dit kan door uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de ALV het onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Op het formulier dienen de namen van de volmachtgever en de volmachthouder opgenomen te zijn. Een lid kan maximaal twee volmachten van andere leden houden.

Aanmeldformulier