Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland 2020

ICOM Nederland nodigt je van harte uit. De ALV wordt door corona anders georganiseerd dan normaal gesproken. Lees hier de coronamaatregelen en de instructie voor deelname, machtiging en stemmen.

Maandag 26 oktober 2020
11.00-13.00 uur
Mariniersmuseum Rotterdam

Download hieronder de vergaderstukken

Download hier het verslag van deze ALV.

Agenda

 1 Opening en vaststellen agenda
 2 Ingekomen stukken
 3 Notulen ALV 2019
 4 Voorzitter
    - jaarverslag 2019
    - beleid 2021 - 2023
    - toelichting situatie ICOM International
 5 Secretaris
   - stand van zaken t.a.v. leden(administratie)
 6 Penningmeester
     - toelichting en Jaarstukken 2019
     - verslag KasCo
     - vaststellen jaarstukken 2019
     - decharge penningmeester
     - begroting 2020
 7 Beurzen & Opleidingen
 8 Museumdefinitie
 9 Bestuursmutaties
10 w.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

Na de vergadering zijn aanwezige leden welkom voor een broodjeslunch.

Maatregelen
De capaciteit van de locatie is beperkt. Naast de ICOM-leden in functie (bestuur, notulist en moderator) kunnen nog max. 20 leden fysiek aanwezig zijn. Enkel leden zonder corona-symptomen zijn welkom. Deelname gaat op volgorde van aanmelding. Geef je aanwezigheid dus vooraf door via secretariaat@icomnederland.nl. Geef daarbij aan of je fysiek aanwezig bent of de vergadering online volgt.

ALV online volgen
De ALV is te volgen via een video verbinding. De link voor deze videoverbinding wordt uiterlijk vrijdag 23 oktober per mail naar je toegestuurd. D.m.v. een Stemknop kunnen onderwerpen ter stemming worden gebracht. Leden plaatsen opmerkingen in de Chat-functie die tijdens de rondvraag aan bod kunnen komen. Deze Chat-functie wordt ook gebruikt om instemming of acclamatie vast te stellen.

Opmerkingen vooraf aanleveren
Vanwege het digitale karakter van deze ALV is het voor leden mogelijk om hun opmerkingen en zienswijzen, uiterlijk vrijdag 23 oktober te sturen naar secretariaat@icomnederland.nl. Deze zullen waar toepasselijk door de voorzitter ter vergadering worden gebracht.

Stemmen
Ter vergadering dienen een aantal stukken vastgesteld te worden. Per agenda-item staat vermeld of dit van toepassing is. Dit gebeurt door instemming of acclamatie; een stuk kan ook ter stemming worden gebracht met de Stem-knop. Stemgerechtigde leden kunnen hun stem per volmacht uitbrengen. Je stuurt dan, uiterlijk vrijdag 23 oktober een mail aan secretariaat@icomnederland.nl met de namen van de volmachtgever en de volmachthouder. Een lid kan maximaal twee volmachten van ander leden houden. Je kunt je volmacht alleen geven aan een ander ICOM-lid.